Lakloppa Sportswear disclaimer

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites Lakloppa Sportswear.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd de webshop van Lakloppa Sportswear te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van de webshop Lakloppa Sportswear geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.Lakloppa Sportswear is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot de webshop van Lakloppa Sportswear te ontzeggen.

3.Wijziging
Lakloppa Sportswear is te allen tijde gerechtigd de informatie op de webshop van Lakloppa Sportswear en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Lakloppa Sportswear adviseert u om de Disclaimer en de Algemene voorwaarden van Lakloppa Sportswear regelmatig te raadplegen.

4. Doel Lakloppa Sportswear
Lakloppa Sportswear beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over producten in de breedste zin des woords. Op de door Lakloppasportswear.nl aangeboden producten zijn de algemene voorwaarden van Lakloppa Sportswear van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van Lakloppa Sportswear worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van Lakloppa Sportswear). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via Lakloppa Sportswear zijn de algemene voorwaarden van Lakloppa Sportswear respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door Lakloppa Sportswear of haar partner geleverde deel van het pakket. Lakloppa Sportswear streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Lakloppa Sportswear de informatie op Lakloppa Sportswear met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
Lakloppa Sportswear kan hyperlinks naar websites van partners van Lakloppa Sportswear en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Lakloppa Sportswear is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Lakloppa Sportswear deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op Lakloppa Sportswear en alle informatie op deze website berusten volledig bij Lakloppa Sportswear, haar partners en adverteerders. Lakloppa Sportswear behoudt alle rechten voor: Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Lakloppa Sportswear, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Lakloppa Sportswear geldt: © 2010 Lakloppa Sportswear, Nederland.

7. Informatie
Lakloppa Sportswear en de hier in op genomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van Lakloppa Sportswear zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Lakloppa Sportswear. Het is niet toegestaan informatie die van Lakloppa Sportswear wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
Lakloppa Sportswear verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Lakloppa Sportswear te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Lakloppa Sportswear te kunnen raadplegen of Lakloppa Sportswear in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Lakloppa Sportswear te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Lakloppa Sportswear worden ontsloten. Bovendien is het verboden Lakloppa Sportswear - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Lakloppa Sportswear voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
Lakloppa Sportswear spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Aansprakelijkheid
Lakloppa Sportswear sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Lakloppa Sportswear, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Lakloppa Sportswear of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Lakloppa Sportswear, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Lakloppa Sportswear te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Lakloppa Sportswear

11. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

12. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op Lakloppa Sportswear gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Lakloppa Sportswear worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.

Vragen?

Bel onsBel ons op:
0654702295


Winkelmand

Er zijn nog geen artikelen in uw winkelmand

Daarom Lakloppa
  • Trendy sportkleding
  • Groot aanbod
  • Betaalbare prijzen
  • Direct online bestellen
  • Veilig winkelen
  • Snelle levering
  • Goede service
  • Veilig betalen
betalen
Catalogi
Links