Lakloppa Sportswear Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals die hieronder beschreven staan.

1. Algemeen
Lakloppa Sportswear houdt zich in de ruimste zin bezig met import en groothandelsactiviteiten betreffende de levering van kleding, schoenen en accessoires op sportgebied. Zeusport.nl en Massport.nl zijn handelsnamen van Lakloppa Sportswear. Lakloppa Sportswear houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan verenigingen, overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren.

2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lakloppa Sportswear in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst; Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Lakloppa Sportswear en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; Order: iedere opdracht van Afnemer aan Lakloppa Sportswear. Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Lakloppa Sportswear aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail, faxen en brieven.
Overmacht: elke van de wil van Lakloppa Sportswear onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Lakloppa Sportswear kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Lakloppa Sportswear of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Lakloppa Sportswear en Afnemer.
De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door Lakloppa Sportswear uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van producten
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Lakloppa Sportswear niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien door Lakloppa Sportswear uitvoering aan een Order wordt gegeven.
Alle opgaven door Lakloppa Sportswear van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Lakloppa Sportswear kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Lakloppa Sportswear behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk of mondeling door Lakloppa Sportswear zijn overlegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

6. Afleveringstermijnen
Tenzij anders overeengekomen levert Lakloppa Sportswear geaccepteerde bestellingen binnen maximaal 2 weken uit. Beschikbaarheid van de artikelen is afhankelijk van de voorraad bij Lakloppa Sportswear of bij de fabrikant/ leverancier. Over het algemeen geldt 2 weken, calamiteiten voorbehouden. (De verwachte levertijd is altijd onder voorbehoud).
Indien de levertermijn om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. Een door Lakloppa Sportswear opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Lakloppa Sportswear geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Lakloppa Sportswear, op de door die toeleveranciers aan Lakloppa Sportswear verstrekte gegevens.

Indien Lakloppa Sportswear voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Lakloppa Sportswear. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Lakloppa Sportswear derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Lakloppa Sportswear voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
Lakloppa Sportswear heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

7. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Lakloppa Sportswear de wijze van verzending. Voor het verzenden van de artikelen berekenen wij vrachtkosten. Het bedrag is afhankelijk van het gewicht en de tarieven vind u terug bij TPG Post Tarievenwijzer Zeker Pakketten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht van de zending. Wij hanteren de prijzen van TPG-Post die op het moment van verzending gelden. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. De producten worden in dat geval geretourneerd aan Lakloppa Sportswear die gerechtigd is deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met verzendkosten verschuldigd.

8. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
Afnemer heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten binnen 7 dagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan Lakloppa Sportswear te retourneren. Lakloppa Sportswear zal dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, indien de betreffende zaken nog voor verkoop geschikt zijn, dat ter beoordeling van verkoper en onder de navolgende voorwaarden:

 • Retourzendingen kunnen alleen plaatsvinden na overleg met de verkoper.
 • Creditering van geretourneerde zaken zal slechts plaatsvinden Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn.
 • alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen (karton, plastic bag) dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.
 • De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer;

9. Verzuim/ontbinding
Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Lakloppa Sportswear gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Lakloppa Sportswear Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Lakloppa Sportswear gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Lakloppa Sportswear op grond van de wet en de Overeenkomst.

10. Garanties
Indien Lakloppa Sportswear Producten aan Afnemer aflevert, die Lakloppa Sportswear van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Lakloppa Sportswear nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Lakloppa Sportswear ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door Lakloppa Sportswear na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door Lakloppa Sportswear in behandeling genomen.
Artikelen die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Lakloppa Sportswear garantie verlenen of kan Lakloppa Sportswear - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.

11. Eigendomsvoorbehoud
Alle Producten blijven eigendom van Lakloppa Sportswear, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Lakloppa Sportswear verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
Indien en zolang Lakloppa Sportswear eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Lakloppa Sportswear onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Lakloppa Sportswear op Lakloppa Sportswear eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van Lakloppa Sportswear. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

12. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Lakloppa Sportswear, uitgedrukt in Euro, per eenheid en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Lakloppa Sportswear geldende omstandigheden. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Lakloppa Sportswear het recht tussentijds, zonder voorafgaande kennisgeving, prijzen te wijzigen en de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen. Geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard, gebonden te zijn te leveren tegen prijzen, die eerder werden geoffreerd en welke, door onvoorziene tussentijdse prijsverhogingen niet kunnen worden gehandhaafd. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Lakloppa Sportswear op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

13. Betaling
Lakloppa Sportswear stuurt u eerst een factuur toe. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen (incl. portokosten) vooruit afrekenen via een overboeking.
Alle aan Lakloppa Sportswear in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Lakloppa Sportswear op te schorten.

14. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Lakloppa Sportswear is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake. Lakloppa Sportswear is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden. Voor breuk manco’s diefstal en/of andere schade dient onmiddellijk na ontvangst bij vervoerders gereclameerd te worden.

15. Overmacht
Indien Lakloppa Sportswear door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Lakloppa Sportswear als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Lakloppa Sportswear zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

16. Verplichtingen van Afnemer
Afnemer zal aan Lakloppa Sportswear alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Lakloppa Sportswear benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag.

18. Afbeeldingen:
De op internet voorkomende afbeeldingen en omschrijvingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend om u het zoeken te vergemakkelijken.

19. Correspondentie:
Alle correspondentie met Lakloppa Sportswear.nl dient bijvoorkeur te gebeuren via email: info@lakloppasportswear.nl

Privacy Policy
Lakloppa Sportswear respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Lakloppa Sportswear zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Lakloppa Sportswear gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij Lakloppa Sportswear zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Lakloppa Sportswear verkoopt uw gegevens niet.
Lakloppa Sportswear zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Lakloppa Sportswear, dan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Vragen?

Bel onsBel ons op:
0654702295


Winkelmand

Er zijn nog geen artikelen in uw winkelmand

Daarom Lakloppa
 • Trendy sportkleding
 • Groot aanbod
 • Betaalbare prijzen
 • Direct online bestellen
 • Veilig winkelen
 • Snelle levering
 • Goede service
 • Veilig betalen
betalen
Catalogi
Links